info@nongsangwit.ac.th
Tel. 044-810241

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติงาน "การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา" ระหว่าง 23-25 กันยายน 2559 เพื่อวางแผนในการพัฒนาและการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ก้าวหน้าต่อไป

act sept 2559 01 act sept 2559 02
act sept 2559 03 act sept 2559 04