info@nongsangwit.ac.th
Tel. 044-810241

foto1

ยินดีต้อนรับทุกท่าน

foto1

รักถิ่น รักไทย

foto1

สวัสดี เช้าวันใหม่ที่สดใส

foto1

อนุรักษ์สืบสานผ้าไทย

foto1

ภูมิใจในโรงเรียนของเรา

Facebook Likebox

Friendly's Links

isangate banner
easyhome banner
krumontree200x75
ipst banner
enter kidsd
banner fontthai
f0nt com

Backend Menu

Visitors Counter

0190616
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
54
146
200
158716
2562
3795
190616

Your IP: 3.236.232.99
2021-10-26 13:29

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง                    การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ

การจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนหนองสังข์วิทยายน สังกัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผู้วิจัย             นางกานต์สินี  วิเศษสมบัติ  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

212197

ปีที่รายงาน       2563

 

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการจำเป็นในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนหนองสังข์วิทยายน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 2) เพื่อออกแบบและพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนหนองสังข์วิทยายน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนหนองสังข์วิทยายน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 4) เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนหนองสังข์วิทยายน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยใช้การวิจัยรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยดำเนินการเป็น 4 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis : A) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและสภาพความต้องการจำเป็นในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) เป็นการออกแบบ (Design and Development : D and D) และพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) เป็นการนำไปใช้ (Implementation : I) การทดลองใช้รูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู และขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) เป็นการประเมินผล (Evaluation : E) การประเมินและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร และโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วนำเสนอในรูปแบบพรรณนาความ เก็บรวบข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า

  1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและศึกษาความต้องการ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โดยประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน
  1. ร่างต้นแบบรูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โดยตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได้ และความสอดคล้องของร่างรูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 5 องค์ประกอบ คือ 1. การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Share Vision) 2. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) 3. การจัดการเรียนรู้ (Instruction) 4. การชี้แนะแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Coaching) 5. การสะท้อนผล (After Action Review)
  2. การนำต้นแบบรูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนหนองสังข์วิทยายน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้ในภาคสนาม โดยการวิจัยเชิงทดลองแบบการทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่ม จากครูผู้สอน จำนวน 24 คน
  3. ผลการพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนหนองสังข์วิทยายน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

 คำสำคัญ : การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ,เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู

แนวปฏิบัติก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ 1/2564

ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียนระดับชั้น ม.2 ,3,5และ6 ที่ไปทำงานนอกเขตพื้นที่ทุกคน
ให้กลับบ้านก่อน 17 พ.ค. 2564 และกักตัว 14 วัน เพื่อเตรียมเปิดเรียน 1 มิ.ย. 64 ด้วยนะครับ
covid

เชิญชวนไปเลือกตั้ง อบจ.ชัยภูมิ

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 8:00o" - 17:00น. เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไปเลือกตั้ง ส.อบจ.ชัยภูมิ และนายก อบจ.ชัยภูมิ เชิญชวนไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับ
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=yAGpr-6stj4&app=desktop
picorborjor

 

148062

ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมรวมพลคนรักการออกกำลังกาย หนองสังข์ FunRun 2019"

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 ร่วมพิธีเดิน - วิ่งเฉลิมพระเกียรติ 

รายงานตัวเวลา  05:10  น.

9:00 น. ชมการแข่งขันตะกร้อคู่ ดับเบิ้ล

10:00 น. ชมการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษ

10:30 น. ชมการแสดงมินิคอนเสิร์ต จากค่ายกีต้าร์เรคอร์ด  และวงดนตรีนาทามมิวสิค พร้อมพบกับดารานางแบบ "น้องฝ้าย กับ น้องเนย"

11:00 น. ถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา