Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
ได้เวลามาโรงเรียน เพียรศึกษา มาหาความรู้เพื่อชีวิตและอนาคตของเรา

NongsangWittayayon

ขยีน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย

โครงการค่ายคุณธรรม

โครงการค่ายคุณธรรมโรงเรียนหนองสังข์วิทยา ..................

ตัวอย่างสำหรับการสร้างเนื้อหาในกลุ่มโครงการพิเศษต่างๆ ของโรงเรียน ให้จัดอยู่ในกลุ่ม projects เมื่อคลิกที่เมนู "โครงการสำคัญของเรา" ก็จะปรากฏรายการโครงการขึ้น ให้ทำโครงการละหนึ่งเนื้อข่าว

Copyright © 2019 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 181 หมู่ 2 ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 โทร. 044-810241 Rights Reserved.