info@nongsangwit.ac.th
Tel. 044-810241

basic data

ข้อมูลนักเรียน

(ณ วันที่ 10 มิถุนายน ๒๕๕๗)

 • จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น 449 คน
 • จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 458 คน

จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง
ชาย หญิง
ม.1 3 40 32 72 30.44
ม.2 3 52 47 99
ม.3 3 49 54 103
รวม 9 141 134 274  
ม.4 2 38 41 79 36.80
ม.5 1 20 24 44
ม.6 2 26 35 61
รวม 5 84 100 184  
รวมทั้งหมด 14 225 234 458  
 • จำนวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 442 คน คิดเป็นร้อยละ 96.51
 • จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 428 คน คิดเป็นร้อยละ94.90
 • จำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม - คน คิดเป็นร้อยละ -
 • จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ - คน คิดเป็นร้อยละ -
 • จำนวนนักเรียนปัญญาเลิศ - คน คิดเป็นร้อยละ -
 • จำนวนนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ - คน คิดเป็นร้อยละ -
 • จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) 96 คน คิดเป็นร้อยละ 20.96
 • สถิติการขาดเรียน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 6.55
 • จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น - คน คิดเป็นร้อยละ -
 • จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร
  - ม.๓ จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 73.33
  - ม.๖ จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 86.67
 • อัตราส่วนครู : นักเรียน = 1 : 20 (แยกตามระดับ)
 • จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดี และนันทนาการ 458 คน คิดเป็นร้อยละ 100
 • จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง 347 คน คิดเป็นร้อยละ75.76
 • จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 420 คน คิดเป็นร้อยละ91.70
 • จำนวนนักเรียนที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา 397 คน คิดเป็นร้อยละ 86.68
 • จำนวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างสม่ำเสมอ 457 คน คิดเป็นร้อยละ 99.78 
 • จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 458 คน คิดเป็นร้อยละ 100
 • จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม ตามที่กำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 458 คน คิดเป็นร้อยละ 100

 

 

school history

โรงเรียนโรงเรียนหนองสังข์วิทยายน  เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งอยู่เลขที่ 181 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ มีเนื้อที่ 42 ไร่ 1 งาน 56 ตารางวา มีโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ โรงเรียนบ้านหนองพอก โรงเรียนบ้านก่าน โรงเรียนบ้านหนองปลามัน - หนองไร่ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง โรงเรียนบ้านหนองแต้วรวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองศาลา-ป่าชาด โรงเรียนโคกม่วงศึกษา โรงเรียนบ้านหนองดินดำ โรงเรียนบ้านดอนเค็ง และโรงเรียนบ้านหนองเรือ

nongsang map

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตำบลแห่งแรก ของอำเภอแก้งคร้อ อยู่ห่างจากจังหวัดชัยภูมิ เป็นระยะทาง 66 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอแก้งคร้อ เป็นระยะทาง 22 กิโลเมตร เปิดทำการสอนครั้งแรก วันที่ 24 พฤษภาคม พุทธศักราช 2522 สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

PIC 3854 PIC 3849
PIC 3840 PIC 3884

ปัจจุบัน โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ได้โอนย้ายไปสังกัดองค์การปกคองส่วนท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อส่งเสริมการกระจายอำนาจและการจัดการศึกษา ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษามากยิ่งขึ้น

school plan

วีดิทัศน์บรรยายประวัติโรงเรียน

แนะนำโรงเรียนหนองสังข์วิทยายน (ปี ๔๘-๕๐)

VTR นำเสนอโรงเรียนหนองสังข์วิทยายน อบจ.ชัยภูมิ 1/2559

 

ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะเป็นชุมชนที่อยู่อาศัย และพื้นที่ทำการเกษตร มีประชากร ประมาณ 10,088 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ชุมชนบ้านหนองพอก-กองศรี อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีฮีต 12 ครอง 14

ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาที่ 6 อาชีพหลักคือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 150,000 บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน

 

ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนโรงเรียนหนองสังข์วิทยายน เลขที่ 181 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36150

โทรศัพท์ 0-4481-0241 โทรสาร 0-4481-0241

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website : www.nongsangwit.ac.th