Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
ได้เวลามาโรงเรียน เพียรศึกษา มาหาความรู้เพื่อชีวิตและอนาคตของเรา

NongsangWittayayon

ขยีน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย

โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติงาน "การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา" ระหว่าง 23-25 กันยายน 2559 เพื่อวางแผนในการพัฒนาและการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ก้าวหน้าต่อไป

act sept 2559 01 act sept 2559 02
act sept 2559 03 act sept 2559 04

Copyright © 2020 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 181 หมู่ 2 ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 โทร. 044-810241 Rights Reserved.