Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
ได้เวลามาโรงเรียน เพียรศึกษา มาหาความรู้เพื่อชีวิตและอนาคตของเรา

NongsangWittayayon

ขยีน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย

Facebook Likebox

Friendly's Links

isangate banner
easyhome banner
krumontree200x75
ipst banner
enter kidsd
banner fontthai
f0nt com

Backend Menu

Visitors Counter

0163823
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
108
116
224
131530
3171
3418
163823

Your IP: 3.238.206.122
2021-04-20 13:07

ชื่อเรื่อง  รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข

          ศึกษาและพลศึกษา เรื่องพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น ของนักเรียนชั้น

          มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ผู้วิจัย   นายมนตรี  ลีเขียว

โรงเรียน  มัธยมหนองศาลา  ปีที่พิมพ์ 2561

บทคัดย่อ

 

        รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษา เรื่องพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นวัยรุ่น โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน หลังจากจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 2 โรงเรียนมัธยมหนองศาลา อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ ภาคเรียนที่ 1    ปีการศึกษา 2561  จำนวน 32 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน  และมีการจัดห้องเรียนโดยคละความสามารถของนักเรียนทั้งเรียนเก่ง  เรียนปานกลาง  และเรียนอ่อน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  จำนวน 6 ชุด  2) ข้อสอบย่อยประจำชุดกิจกรรมกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 6 ชุด เป็นข้อสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวนชุดละ 10 ข้อ รวมเป็น 60 ข้อ  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นข้อสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.60 ถึง 1.00  มีค่าอำนาจจำแนก (B) รายข้ออยู่ระหว่าง  0.332 ถึง 0.736   มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ โดยใช้วิธีของ Lovett เท่ากับ 0.921  4) แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบ่งเป็น 4 ด้าน  ได้แก่  ด้านเนื้อหา  ด้านกิจกรรมการเรียนรู้  ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้  และด้านการวัดและประเมินผล จำนวน 15 ข้อ ความสอดคล้อง (IC)  ถ้าได้ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  0.60  ถึง 1.00  มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.379 ถึง 0.894  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับโดยหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (a-Coeffcient) ตามวิธีการเท่ากับ 0.916 5) แผนการจัดการเรียนรู้การเรียนรู้  จำนวน 12 แผน 12 ชั่วโมง  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า

  1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษา เรื่องพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  จำนวน 6 ชุด 12  ชั่วโมง  โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.59/85.99 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80

       

  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังจากจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05
  2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 4.14)

Copyright © 2021 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 181 หมู่ 2 ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 โทร. 044-810241 Rights Reserved.